SAKARYA ADALET LİGİ

DİSİPLİN STATÜSÜ

  • ADALET LİGİ
  • 12 Ocak 2020
  • DİSİPLİN STATÜSÜ için yorumlar kapalı
  • 316 KEZ OKUNDU

SAKARYA ADALET SPOR KULÜBÜ
ADALET LİGİ
DİSİPLİN STATÜSÜ

MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı, Sakarya Adalet Spor Kulübü bünyesi altında oluşturulan; Sakarya Adalet Ligi olarak düzenlenen ve her sezon farklı ad ile adlandırılan tüm turnuvalarda disiplini sağlamak, futbol kalitesinin belirli düzeye erişmesi ve sürekli gelişmesini temin etmek ve bu gibi amaçlara matuf kılacak şekilde ilgili olduğu sezon içerisinde disiplin ihlali oluşturan fiil ve eylemlerin sonuçlarını belirleyerek, işbu fiil ve eylemlere yönelik ilgili kişi/takım vb unsurlara yöneltilecek yaptırımların nicelik ve niteliğine yönelik alınacak kararların temelini oluşturmaktır.
MADDE 2 – KAPSAM
Bu talimat, Sakarya Adalet Spor Kulübü bünyesi altında oluşturulan ve Sakarya Adalet Ligi olarak düzenlenen tüm sezonlardaki yetki alanına giren müsabakaların tamamına yönelik olarak ilgili tüm hususlarda uygulanır.
MADDE 3 – TEMEL İLKELER
Takımlar ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve Sakarya Adalet Spor Kulübü Başkanlığı kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.
Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, VAR görüntüleri, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.
MADDE 4 – SORUMLULUK
Takım kaptanları ve/veya varsa takım sorumluları ya da teknik sorumlular, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup, müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdürler.
MADDE 5 – HÜKMEN MAĞLUBİYET
Bir takımın müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır.
Hükmen galip sayılan takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.
MADDE 6 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla Sakarya Adalet Ligi’nin saygınlığını zedeleyen ya da turnuvanın değerini düşüren davranışlarda bulunan,
Futbolculara, Yöneticilere ve/veya Takım Sorumlularına 1 ila 3 müsabakadan men cezası,
Futbolcular, takım yöneticileri/sorumluları ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak paylaşımda bulunmaları ve/veya izinsiz haber yaptırmaları yasaktır.
Yukarıda sayılan ihlalin gerçekleştirilmesi halinde, İlgili futbolcu ve/veya takım turnuvadan ihraç edilir.

MADDE 7 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
***Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir:
Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az dört futbolcusunun hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,
Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket eden takım 3-0 hükmen yenik sayılır. Fiilin durumuna göre ceza miktarı Yönetim Kurulunca ağırlaştırılabilir.

MADDE 8 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
Sakarya Adalet Spor Kulübü Başkanlığına, Yönetimine veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili takım ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;
Futbolculara ve/veya takım sorumlularına 2 ila 5 müsabakadan men cezası uygulanır.

MADDE 9 – KURAL DIŞI HAREKETLER
a- Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolculara (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde)1 müsabakadan men cezası,

b- Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve/veya ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4,
c- Şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

MADDE 10 – KAVGA VE/VEYA SALDIRI
Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması
halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası ve/veya İHRAÇ cezası verilir.

MADDE 11 – MÜSABAKAYA KATILMAMAK
Bir takımın aksi durum belirtilmediği sürece açıklanan fikstürdeki müsabakaya katılmaması halinde, ilgili takım 3-0 hükmen mağlup sayılır.
Anılan yasağın ikinci kez ihlal eden takıma (-3) puan silme cezası uygulanır.
Anılan yasağın üçüncü kez ihlal edilmesi halinde ilgili takım turnuvadan ihraç edilir.

MADDE 12 – KART CEZALARI/FAİR PLAY İHLALİ
Bir müsabakada tek sarı kart gören oyuncunun görmüş olduğu bu kart diğer müsabakalarda geçersizdir.
Bir müsabakada aynı veya farklı pozisyonlar sonrası 2 sarı kart gören oyuncunun görmüş olduğu 2.sarıdan kırmızı kart nedeniyle oyundan çıkartılmasından kaynaklanan hallerde oynanan müsabakadan sonraki müsabakada oynamamak üzere oyuncunun 1 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilir.
Bir müsabakada bir oyuncunun herhangi bir nedenle direkt kırmızı kart görmesi halinde oynanan müsabakadan sonraki müsabakalarda oynamamak üzere oyuncunun 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilir. (Madde 9 a bendindeki durum hariç)

MADDE 13 – SAVUNMA
Yönetim Kurulu savunma alınıp alınmaması konusunda takdir yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu nun kararı beklenmeksizin yapılan yazılı savunmalar, kurulun yetkilendirdiği kişiye (3.Sezon için Üye Fatih Aydoğan) yazılı olarak Whatsapp üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.
Yönetim Kurulu’na talep olmaksızın yapılan savunma vari başvurular takım kaptanları aracılığı ile yapılacaktır. Aksi halde direkt yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak savunma istemi ise takım kaptanı aracı kılınarak istenilecektir.
Yönetim Kurulu nun takdiri dışında oyuncular/takımlar tarafından verilecek savunmalarda süre, ilgili müsabakanın bitmesinin akabinden itibaren 24 saattir.
MADDE 14 – DELİLLER
Müsabaka görevlilerinin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, VAR sistemi görüntüleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.
MADDE 15 – YÖNETİM KURULU TARAFINDAN İTİRAZIN İNCELENMESİ
İtiraz incelemesi başvuru evrakı üzerinden yapılır.
İtiraz süresinin geçirildiği tespit edildiğinde ilgili dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.
Usulüne uygun ve süresinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, kurulun yetkilendirdiği kişi (3.Sezon için Üye Fatih Aydoğan) tarfından ön incelemeden geçirilecek, karara bağlanması gerektiren hususlar bulunduğunda Yönetim Kurulu’na sunularak kurul tarafından incelenip Madde 13’de belirtilen delillere istinaden karara bağlanacaktır.
Bu kararlar Sakarya Adalet Spor Kulübü resmi web sayfası olan www.sakaryaadaletligi.com” üzerinden ilgililere ilanen tebliğ edilir.
Yönetim Kurulunun, kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıkması halinde; ilgili kişi veya takımlar ile diğer unsurlar, kararı veren Yönetim Kurulu’ndan kararın yeniden değerlendirilmesini talep edebilirler. Talep baştan geçersiz sayılırsa iade edilir, ancak Yönetim Kurulu talebi değerlendirerek, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.
MADDE 16 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
Takımlar veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, (Hakem, gözlemci raporları, VAR görüntüleri gibi) öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
Takdiri indirim nedenleri Yönetim Kurulu kararında gösterilir.

MADDE 17 – DİSİPLİN STATÜSÜNÜN NİTELİĞİ
Sakarya Adalet Spor Kulübü Adalet Ligi Disiplin Statüsü, kendi yetki alanı içerisinde uygulanmaya matuf haliyle tüm kişiler için geçerli olan ve Sakarya Adalet Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir niteliğe haizdir.
MADDE 18 – DİĞER HÜKÜMLER
Sakarya Adalet Spor Kulübü Adalet Ligi Disiplin Statüsü, yapısal anlamda çerçeve niteliği öngören ve işleyişin özünü oluşturan maddelerin tüm ilgililere bilgilendirilmesi kapsamında oluşturulmuş olup, diğer uygulamaya yönelik ayrıntı niteliği taşıyan işleyiş konusundaki hükümler ve uygulama maddelerinde ileride muhtemel şartlar dikkate alınarak veya olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak yapılacak olan değişiklik hakları Sakarya Adalet Spor Kulübü bünyesinde saklıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Call Now Button0545 937 54 54